Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Chateau Parket gevestigd te Helmond, ingeschreven bij de kamer van Koophandel Oost Brabant onder nr: 17138273. Toepasselijkheid: De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van producten, alsmede op de uitvoering daarvan, indien en voor zover wij niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bij het sluiten van een overeenkomst wordt door ons een exemplaar van deze voorwaarden aan onze opdrachtgever verstrekt. 2. Aanbiedingen: Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk een onherroepelijk aanbod hebben gedaan, zijn al onze aanbiedingen steeds vrijblijvend. Een aanbod is slechts onherroepelijk, indien wij dit schriftelijk te kennen geven. Tenzij wij daarbij een andere termijn hebben gesteld staat een aanbod gedurende 30 dagen voor aanvaarding open. Indien een onherroepelijk aanbod binnen de termijn door onze opdrachtgever wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand. Een onherroepelijk aanbod kan door ons worden ingetrokken, voordat het is aanvaard. Eerst nadat wij een opdracht naar aanleiding van een vrijblijvend aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard, zijn wij gebonden. Offertes op basis van winkel- en bedrijfsvoorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Indien wij offreren op basis van winkel- en bedrijfsvoorraad zullen wij in de offerte steeds vermelden dat het een aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”. 3. Prijzen: Prijzen voor consumenten gelden af producent/leverancier en zijn inclusief BTW. Onze tarieven voor consumenten voor leggen, schuren en overige werkzaamheden zijn inclusief BTW en onkosten. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen en eventuele honorarium te verhogen. Indien een levertijd van minder dan 3 maanden is overeengekomen, is de opdrachtgever ingeval van prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke maatregel. Wij hanteren een zaag/snijverlies van circa 5%. Dat kan voor bijzondere vloeren oplopen tot een maximum van 10%, dit is afhankelijk van de maatvoering en type vloer. 4. Levering: Levering vindt plaats door het feitelijk ter beschikking stellen van de gekochte vloer of vloerdelen aan de opdrachtgever. Vanaf het moment van levering zijn alle risico’s voor rekening van de opdrachtgever. Tenzij door ons tevoren schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten van aflevering, daaronder die van bezorging en verzekering, voor onze rekening. Indien de levering of het leggen van de vloer niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip ten gevolge van een feit dat voor rekening van de opdrachtgever blijft, bij voorbeeld omdat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, zoals omschreven in artikel 12, of voor het leggen van de vloer blijkt dat de ondervloer bij voorbeeld ten gevolge van te hoge vochtconcentratie (nog) niet geschikt is om te worden belegd, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen prijs voor de te leveren vloer, dus niet de eventuele legkosten, aan ons te betalen. Wij zullen de vloer alsdan gedurende drie maanden kosteloos ten behoeve van de opdrachtgever opslaan tot het moment van het feitelijk afleveren van de vloer of het leggen van de vloer. Na het verstrijken van de drie maanden kosteloze opslag zijn wij gerechtigd over de daaropvolgende maanden opslagkosten in rekening te brengen. De opslagkosten bedragen € 0,70 per gekochte m2 per maand. 5. Termijnen: De termijnen, waarbinnen een opdracht zal zijn afgewerkt, zijn bij benadering. De in de orderbevestiging vermelde datum van aflevering is bij benadering. Wij zullen vóór het daadwerkelijk afleveren en/of leggen van de vloer en/of het verrichten van werkzaamheden contact opnemen met onze opdrachtgever om de datum en het tijdstip van afleveren en/of het leggen van de vloer en/of het uitvoeren van werkzaamheden vast te stellen. Wij zijn pas in verzuim, nadat wij door opdrachtgever in gebreke zijn gesteld en aan ons een redelijke termijn is

gegeven om alsnog te presteren. Indien de levering van goederen of de voltooiing van werkzaamheden is vertraagd door toedoen van de opdrachtgever en/of omstandigheden, welke redelijkerwijs voor rekening van de opdrachtgever komen, waaronder in ieder geval is begrepen de omstandigheid dat derden hun verplichting jegens de opdrachtgever niet nakomen en wij tot leveren bereid en in staat zijn, zijn wij niet in verzuim. Onze opdrachtgever is alsdan verplicht de overeengekomen prijs, exclusief de legkosten, aan ons te betalen. Indien de levering van goederen of de voltooiing van werkzaamheden is vertraagd door toedoen van ons en/of omstandigheden, welke redelijkerwijs voor onze rekening komen, en wij niet binnen een ons door de opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog hebben gepresteerd, zijn wij verplicht de door opdrachtgever ten gevolge van ons niet-nakomen na het verstrijken van de door de opdrachtgever aan ons gestelde termijn geleden schade aan onze opdrachtgever te vergoeden. De door ons te vergoeden schade bedraagt maximaal € 115,- per dag. 6. Conformiteit / Garanties: Parket-, planken- en houten wandbekleding zijn een natuurproduct waarin structuur en tekening kunnen verschillen van de ten tijde van de verkoop getoonde monsterborden en foto’s. Ten gevolge van het afwerken van de vloer, het gebruik van onderhoudsmiddelen en lichtval, kunnen kleur en structuur van de vloer veranderen c.q. afwijken. Wanneer een parketvloer wordt gespijkerd, zullen de dichtgestopte spijkergaatjes, met name bij een nieuwe vloer, zichtbaar blijven. Met het verkleuren van de vloer ten gevolge van lichtval zullen de spijkergaatjes minder zichtbaar worden. Tijdens of vóór het sluiten van een overeenkomst getoonde monsters, monsterborden of foto’s geven een algemeen beeld van de te leveren vloer. Geringe afwijkingen in kleur en structuur van de te leveren vloer ten opzichte van getoonde monsters zijn mogelijk. Wij garanderen behoudens afwijking in de eventuele door de producent verleende garanties, gedurende één jaar, dat de door ons geleverde vloeren voldoen aan de eisen, welke bij normaal gebruik aan een vloer van de overeengekomen kwaliteit mogen worden gesteld. Mocht ten gevolge van zichtbare fabricage- of materiaalfouten de vloer of een deel van de vloer niet aan de bovenomschreven eisen voldoen, dan kunnen de betreffende vloerdelen gedurende dertig (30) dagen na levering kosteloos worden omgewisseld bij de vestiging van Chateau Parket die als leverancier is opgetreden, mits de delen op generlei wijze zijn bewerkt of verwerkt. Chateau Parket garandeert de door hem geleverde vloer/houten wandbekleding, al dan niet zelf gelegd, tegen verborgen fabricage- en/of materiaalfouten, die binnen vijf jaar na levering door de opdrachtgever worden ontdekt, onder de navolgende voorwaarden en condities: a. De geleverde vloerdelen/wandbekleding mogen, voor zover in de leginstructie niet uitdrukkelijk anders bepaald, pas worden uitgepakt, wanneer daadwerkelijk met het leggen/bevestigen van de vloer/wandbekleding wordt begonnen. Tot dat moment dienen de vloerdelen/wandbekleding in de originele verpakking te blijven. Houten vloeren/wandbekleding, hoe zorgvuldig ook geschaafd, kunnen splinters bevatten. Voor eventuele verwondingen of andersoortige schade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. b. Het aanbrengen van de geleverde vloerdelen/wandbekleding dient te geschieden overeenkomstig de legaanwijzingen/bevestigingsinstructie, welke door Chateau Parket zijn verstrekt aan de opdrachtgever bij het bestellen van de vloer. Voor schade die aantoonbaar is ontstaan door afwijking of foutieve interpretatie van de legaanwijzingen, alsmede voor schade die is ontstaan ten gevolge van het leggen of anderszins verwerken van vloerdelen/wandbekleding met zichtbare fabricage- of materiaalfouten kan door Chateau Parket geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. c. Materiaal- en/of fabricagefouten die ten tijde van het leggen/bevestigen van de vloer/wandbekleding niet zichtbaar waren en die binnen de garantietermijn aan het licht komen worden door Chateau Parket kosteloos hersteld. De opdrachtgever dient alsdan de betreffende ruimte(s) leeg en ontruimd ter beschikking te stellen zonder enige compensatie van kosten. Slechts indien Chateau Parket op grove wijze in de uitvoering van zijn werkzaamheden is tekortgeschoten dan wel zijn werkzaamheden op grove wijze heeft veronachtzaamd is hij schadeplichtig ter zake het ontruimen en ontruimd houden van de te bewerken ruimte(n) op het werkadres. De bewijslast hiervoor ligt bij de opdrachtgever. De alsdan uit te keren vergoeding is te allen tijde gemaximeerd tot een bedrag van € 115,- per dag per werkadres. d. Chateau Parket geeft op de door hem of van fabriekswege op de vloer

aangebrachte lak of vloerolie géén garantie tegen doorslijten. e. Van de Chateau Parket gegeven garantie is uitgesloten alle schade die optreedt als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de vloer, een meer dan normale puntbelasting, zoals deze onder meer door naaldhakken kan worden veroorzaakt, schade als gevolg van overmatig vocht na het leggen/bevestigen en schade die is ontstaan doordat de Chateau Parket verstrekte onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd. f. Chateau Parket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij reparatieopdrachten, schuren en afwerken van gebruikte vloeren daaronder begrepen, welke haar oorsprong vindt in de specifieke eigenschappen van de ter bewerking aangeboden vloer of vloerdelen, indien het ontstaan van die schade redelijkerwijs niet was te voorzien. g. Chateau Parket is nimmer gehouden tot vergoeding van meer schade dan tot herstel van de opgetreden gebreken en vergoeding van de rechtstreeks ten gevolge van die gebreken door de opdrachtgever geleden schade tot een maximum van € 115,- per dag voor de tijd die gemoeid is met het opnieuw aanbrengen van de vloer. h. De opdrachtgever is gehouden om binnen 8 dagen na factuurdatum/oplevering het geleverde niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, daarvan mededeling aan ons te doen op straffe van verval van zijn recht op aflevering van het ontbrekende, dan wel herstel of vervanging van de geleverde niet bewerkte vloerdelen en of wandbekleding. i. Elke vordering of elk verweer, gebaseerd op zichtbare of verborgen gebreken verjaart na verloop van twee jaren na het doen van bovenvermelde kennisgeving, ongeacht of wij door de te late kennisgeving al dan niet enig nadeel hebben geleden. Op de opdrachtgever rust het bewijs van tijdige kennisgeving. j. Geschillen betreffende toepasselijkheid of de uitvoering van de bovenstaande garantiebepalingen dienen te worden voorgelegd aan een onafhankelijk deskundige of bevoegde rechter conform artikel 13 van deze algemene voorwaarden. k. Betaling bij oplevering en service en garantie staan los van elkaar, d.w.z. factuur dient te alle tijde voldaan te worden, op laatste dag werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Service en garantie blijven geldig op door ons geleverde producten en werk, zoals vermeld in de offerte en in deze voorwaarden. 7 Eigendomsvoorbehoud: De Eigendom van de door ons geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over, nadat hij aan al zijn uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende en daarmee samenhangende verplichtingen heeft voldaan, alsmede alle eventueel daarop vallende renten en kosten heeft betaald. De opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip de ons geleverde zaken aan derden in eigendom over te dragen, dan wel in pand te geven. 8. Annulering: De opdrachtgever is tot zes weken voor de overeengekomen dag van levering gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden in verband met in zijn risicosfeer liggende omstandigheden (annuleren). De opdrachtgever is in dat geval gehouden ons schadeloos te stellen door betaling van 20% van de bedongen prijs als redelijke vergoeding voor de door ons gemaakte kosten en gederfde winst, indien de overeenkomst betrof de levering van normaal tot de handelsvoorraad Chateau Parket behorende zaken. De opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen door betaling van 35% van de bedongen prijs als redelijke vergoeding voor door ons gemaakte kosten en gederfde winst, indien de overeenkomst betrof zaken die normaal niet tot de handelsvoorraad van Chateau Parket behoren, doch ten behoeve van opdrachtgever zijn besteld. 9. Overmacht: Indien wij ten gevolge van een overmachtstoestand niet in staat zijn de door ons gesloten overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten. Onder overmacht verstaan wij onder andere tekortschieten door derden jegens ons, vervoersproblemen, werkstakingen, (dreigend) oorlogsgeweld, natuurrampen en andere oorzaken, die buiten onze macht liggen en het onmogelijk maken een door ons gesloten overeenkomst na te komen. Wij zullen onze opdrachtgever onverwijld na het ontstaan van een overmachtssituatie daarvan in kennis stellen en daarbij aangeven of ten gevolge van de overmachtssituatie onze nakoming blijvend onmogelijk is, dan wel dat de overmachtssituatie van tijdelijke aard is. Indien door de overmachtssituatie onze nakoming blijvend onmogelijk is, dan wel indien een in principe tijdelijke niet nakoming door overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 10. Aansprakelijkheid voor door ons verrichte werkzaamheden: Indien in weerwil van het bepaalde artikel 12 door ons meubelstukken of andere voorwerpen verplaatst dienen te worden met uitdrukkelijke of

stilzwijgende toestemming van de opdrachtgever, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge daarvan ontstaat aan de verplaatste zaken of aan andere zaken of derden, voor zover die schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of onze medewerkers. Ten gevolge van werkzaamheden, zoals onder meer het schuren van vloeren, kunnen lichte beschadigingen optreden. Deze beschadigingen zijn uitsluitend te vermijden indien door onze opdrachtgever voorzorgsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door het afplakken of verwijderen van plinten, vensterbanken, kachels en radiatoren. Beschadigingen aan zaken die niet door de opdrachtgever zijn afgeplakt of verwijderd of op andere wijze zijn beschermd, worden door ons niet vergoed. Voor zover door ons schade wordt veroorzaakt aan zaken, terwijl onze opdrachtgever deugdelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, zullen wij de door ons gemaakte schade vergoeden. Ten gevolge van warmtestraling door warmte geleidende buizen in de ondervloer zoals aan- en afvoerleidingen van een centrale verwarmingsinstallatie en buizen van vloerverwarmingsinstallaties kan schade ontstaan aan parket-, planken-, kunststof- pvc vloeren en houten wandbekleding. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de door ons geleverde vloeren die zijn ontstaan door een hogere temperatuur van het vloeroppervlak dan 28 graden Celsius. Warmte geleidende buizen in de ondervloer dienen derhalve zodanig te zijn geïsoleerd dat het vloeroppervlak niet warmer kan worden dan 28 graden Celsius. 11. Betaling: Tenzij anders overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd te onzer keuze contant of direct per bank bij levering. Na het verkrijgen van de opdracht zijn wij gerechtigd 25% te verlangen van de koopprijs. Bij het leveren van goederen zijn wij gerechtigd 50% te verlangen bij aflevering goederen en het restant bedrag contant of per direct per bank bij oplevering/laatste dag werkzaamheden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van het verlangde voorschot, zijn wij gerechtigd verdere uitvoering van leveringen, dan wel werkzaamheden op te schorten, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet tijdig, dat wil zeggen op het moment van levering, betaalt, is hij onmiddellijk in verzuim en zijn wij gerechtigd hem een rente van 15% per jaar in rekening te brengen voor elke week, dan wel een gedeelte van een week dat hij nalatig zal blijven met betaling. Bovendien zijn wij gerechtigd, indien wij kosten moeten maken om tot incasso te geraken, het verschuldigde te verhogen met € 115,- inclusief BTW. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten op grond van geconstateerde gebreken. De opdrachtgever is echter wel gerechtigd en ook gehouden om een deel, tot een maximum van 10% van het nog te betalen bedrag, voor zover in verhouding tot de door opdrachtgever gestelde gebreken, vast te houden totdat een uitspraak door een onafhankelijk deskundige of rechter is gedaan. 12. Verplichtingen opdrachtgever: De opdrachtgever is gehouden om tijdig de door ons aan hem verstrekte instructies uit te voeren met betrekking tot het gereed maken van de ondervloer, het eventueel ontruimen van de ruimtes, waarin de vloer dienen te worden gelegd, en met betrekking tot andere handelingen die de opdrachtgever dient uit te voeren om de aflevering en het leggen van de vloeren en/of het uitvoeren van de werkzaamheden niet onnodig vertragen. Het niet opvolgen van de instructies geeft ons het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, onder gehoudenheid de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen alsnog de instructies uit te voeren, indien wij genoodzaakt zijn om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten ten gevolge van een omstandigheid die voor rekening van de opdrachtgever dient te blijven, is de opdrachtgever gehouden terstond de overeengekomen prijs aan ons te betalen. Indien ten gevolge van het niet, dan wel niet behoorlijk, dan wel niet tijdig uitvoeren van de door ons verstrekte instructies een zodanige vertraging optreedt dat wij niet in staat zijn om binnen de gemaakte planning alsnog de werkzaamheden uit te voeren, dan zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten voor een periode van acht dagen, onverminderd ons recht op volledige vergoeding door de opdrachtgever van de dientengevolge door ons geleden of te lijden schade. 13. Geschillen en klachtregeling: Alle geschillen of klachten die voortvloeien uit de door ons gesloten overeenkomst, dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan Chateau Parket. Teneinde ontvankelijk te zijn in zijn klacht dient de opdrachtgever zijn klacht binnen zes weken na het ontstaan schriftelijk (niet digitaal) in te dienen bij de vestiging

van Chateau Parket waar hij een overeenkomst heeft gesloten. Reclames betreffend de oplevering dienen binnen 8 dagen na factuurdatum eindfactuur/oplevering te geschieden. Hij dient daarin zijn klacht duidelijk te omschrijven en Chateau Parket te verzoeken hetgeen waarover geklaagd wordt te herstellen. Chateau Parket is gehouden binnen zes weken na het indienen van de schriftelijke klacht aan de opdrachtgever hun standpunt schriftelijk mede te delen en eventueel aan de opdrachtgever een schriftelijk voorstel tot oplossing van de klacht te doen. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met het door Chateau Parket ingenomen standpunt of het door Chateau Parket gedane voorstel dient hij binnen 3 maanden het voor te leggen aan een onafhankelijk deskundige. De opdrachtgever heeft uitsluitend recht op vergoeding van eventueel daaruit voor hem voortvloeiende kosten, indien Chateau Parket toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen tot het verrichten van de, op grond van de beslissing van de onafhankelijke deskundige, vereiste werkzaamheden. De alsdan eventueel uit te keren vergoeding bedraagt maximaal € 115,- per dag voor de tijd die gemoeid is met het opnieuw herstellen/ aanbrengen van de vloer. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de beslissing van de onafhankelijk deskundige dan dient hij zich binnen twee maanden na de datum waarop de beslissing is gewezen te wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter. Doet hij dit niet dan is de aangegeven beslissing voor beide partijen bindend.
Het opmaken en leveren van een expertise rapport/offerte bedraagt standaard € 200,- incl. BTW. Het is mogelijk dat de kosten voor een dergelijke offerte afwijken en hoger zijn i.v.m. complexiteit/omvang. Indien Chateau Parket de opdracht krijgt voor uitvoering van betreffende offerte, dan worden de kosten van het expertise rapport/offerte in mindering gebracht op de eindfactuur.
Bij opdrachten/werkzaamheden onder de € 250,- incl. BTW (totaal factuurbedrag), brengt Chateau Parket binnen Helmond een bedrag van € 25,- incl. BTW en buiten Helmond een bedrag van € 50,- incl. BTW (binnen straal 30 km) aan voorrijdkosten in rekening. Afstanden boven 30 km zullen nader te bepalen voorrijdkosten met zich meebrengen.
Garantie Voorwaarden
Onder al onze offertes staat de geldende garantieperiode vermeld m.b.t. het aangeboden product. Uiteraard is garantie alleen van toepassing onder bovengenoemde omstandigheden en deuglijk gebruik van de vloer. Er zal te alle tijde service en garantie verleend worden door Chateau Parket binnen genoemde garantietermijn, wanneer er sprake is van een gebrek dat niet veroorzaakt is direct of indirect door cliënt.
De afgegeven garantie op de vloer is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar en vervalt bij wisseling van eigenaar.